Hướng dẫn tạo ra các bảng báo cáo riêng cho từng quy trình công việc

  • Với mỗi trường tùy chỉnh trong quy trình công việc Workflow, anh/ chị có thể sử dụng để tạo ra các báo cáo cho nhu cầu quản lý của chính mình trên phần mềm.

  • ​Để sử dụng các trường thông tin làm báo cáo, khi tạo trường tùy chỉnh anh/ chị cần tích vào ô Là trường dùng làm báo cáo

Bước 1: Chọn WORK -> chọn Quy trình công việc (Workflow)

Bước 2: Chọn Quy trình công việc cần cấu hình ra các báo cáo

Bước 3: Chọn mục Báo cáo. Tại đây sẽ lưu trữ các mẫu báo cáo bạn đã tạo ra

Bước 4: Để tạo mới một mẫu báo cáo -> chọn các trường thông tin tương ứng với cột (1)hàng (2) trong bảng báo cáo cũng như công thức tính để lấy giá trị (3)

Bước 5: Chọn dấu 3 chấm -> chọn Lưu để lưu lại bảng báo cáo sử dụng cho các lần xem sau

Bước 6: Nhập tên bảng sau đó ấn Lưu

Các bảng báo cáo được tạo ra và lưu lại sẽ được hiển thị bên cạnh button Tạo mới. Khi cần xem báo cáo anh/ chị chỉ cần chọn tên các bảng theo đúng nhu cầu và lựa chọn thời gian cần xem báo cáo

Last updated