Thiết lập công việc mẫu

Bước 1: Từ menu WORK -> chọn Quản trị phân hệ WORK+

Bước 2: Chọn Danh mục -> chọn Công việc mẫu để tạo mới một công việc mẫu

Bước 3: Chọn Thêm mới để tạo công việc mẫu.

Bước 4: Nhập thông tin cho công việc mẫu

 • Tên mẫu công việc: Định danh loại công việc.

 • Điểm: Mức điểm tương ứng cho công việc. Khi tạo theo công việc mẫu này sẽ có số điểm tương ứng

 • Điểm trần: Số điểm tối đa có thể cho đối với công việc này.

 • Mô tả: Mô tả nội dung công việc tương ứng với loại công việc này.

 • Việc cần làm: Các đầu mục cần làm sẽ tự động được bổ sung khi cho loại công việc này.

 • Người theo dõi: người theo dõi thực hiện công việc loại công việc này.

 • Cần đánh giá: Đánh giá chất lượng, tiến độ thực hiện công việc.

 • Thời gian thực hiện: thời gian thực hiện công việc theo giờ ứng với từng loại công việc.

 • Deadline(giờ): Số giờ cộng thêm sau khi kết thúc thời gian thực hiện.

 • Biểu mẫu: Biểu mẫu công việc ứng với loại công việc.

 • Đính kèm: Đính kèm file ứng với công việc mẫu này.

 • Trạng thái: Trạng thái của công việc mẫu này

 • Bộ phận sử dụng: Bộ phận sử dụng loại công việc, khi chọn bộ phận sử dụng những nhân viên không thuộc bộ phận đã chọn sẽ không thấy loại công việc này.

Bước 5: Bấm Lưu để cấu hình thành công

Last updated