Tạo đề xuất từ một nhiệm vụ trong quy trình workflow

Xem hướng dẫn chi tiết (tại đây)

Last updated