Phân quyền cho một nhóm người dùng truy cập vào các chức năng trong Quản lý dự án

Bước 1: Dùng tài khoản của người quản trị hoặc tài khoản có thể Phân quyền

  • Chọn WORK -> Chọn Quản trị phân hệ WORK+

Bước 2: Chọn mục Phân quyền --> Chọn Nhóm quyền

  • Bấm vào Nhóm quyền Nhân viên ở bảng bên phải -> chọn tab Người dùng -> chọn nút Thêm

Bước 3: Bảng “Bạn muốn thêm người dùng" hiện ra -> chọn những người muốn thêm vào dự án -> Sau đó bấm nút Lưu

Last updated