Hướng dẫn thiết lập kế hoạch chăm sóc khách hàng

Bước 1: Chọn CRM -> chọn Chăm sóc khách hàng

Bước 2: Chọn kế hoạch chăm sóc khách hàng muốn thiết lập

Bước 3: Chọn Thiết lập -> Nhập đầy đủ thông tin , thực hiện gắn biểu mẫu chăm sóc nếu có -> chọn Lưu thay đổi để cập nhật hoàn tất

  • Tiếp theo thiết lập cấu hình, thực hiện thiết lập được cấu hình check in- check out

Bước 4: Tại Cấu hình, thiết lập các thông số, điều kiện về check in – check out -> chọn Lưu thay đổi để hoàn tất cập nhật

  • Trong mục thiết lập phân quyền, anh/ chị có thể phân quyền chức năng trong kế hoạch chăm sóc khách hàng theo từng vị trí : Người lập/Người giao kế hoạch , Người thực hiện

Bước 5: Chọn Phân quyền, thiết lập chức năng cho các thành viên tham gia kế hoạch CSKH -> chọn Lưu thay đổi để hoàn tất cập nhật

Last updated