Hướng dẫn thiết lập danh mục cơ hội bán hàng

Trước khi khởi tạo quy trình bán hàng cần phải thiết lập các danh mục trường thông tin cho cơ hội bán hàng để thiết lập danh mục cơ hội bán hàng

Bước 1: Chọn CRM -> chọn Quản trị phân hệ CRM+

Bước 2: Chọn Danh mục -> chọn Cơ hội bán hàng

 • Trong danh mục cơ hội bán hàng sẽ có thiết lập các trường thông tin cơ bản bao gồm

  • Nhu cầu

  • Bước xử lý

  • Mức ưu tiên

  • Tình trạng

  • Lý do thất bại

  • Nhãn hiệu

  • Khu vực

Bước 3: Tại mỗi danh mục của cơ hội bán hàng chọn thêm mới để thêm mới trường thông tin trong danh mục

Bước 4: Khai báo trường thông tin xong bấm Lưu

Last updated