Hướng dẫn chốt bảng lương tháng

Để chốt được một bảng lương tháng cần thực hiện qua 4 Bước:

Bước 1: Nhân viên hoàn thiện bảng lương tháng thực hiện Gửi thẩm định

Bước 2: Tài khoản có quyền thẩm định bảng lương xong sẽ Gửi báo cáo

Bước 3: Tài khoản có quyền kiểm tra bảng lương xong sẽ Gửi phê duyệt

Bước 4: Tài khoản có quyền phê duyệt bảng lương xong sẽ Chốt

Bước 1: Nhân viên hoàn thiện bảng lương tháng thực hiện Gửi thẩm định

 • Chọn HRM -> chọn Bảng tính lương -> chọn Bảng lương tháng

 • Hoặc:

 • Chọn bảng lương cần gửi thẩm định

 • Chọn Bảng lương -> Nhập đầy đủ thông tin, tính toán lại bảng lương tháng -> Chọn Gửi thẩm định

Bước 2: Tài khoản có quyền thẩm định bảng lương xong sẽ Gửi báo cáo

 • Sau khi nhân viên gửi Thẩm định bảng lương, người thẩm định sẽ nhận được thông báo. Để thẩm định, thực hiện truy cập vào bảng lương tháng -> Chọn bảng lương tháng chờ Thẩm định

 • Dữ liệu đúng thực hiện Gửi kiểm tra

 • Dữ liệu chưa chính xác thực hiện chọn Báo cáo lại để yêu cầu nhân viên làm lại bảng lương

Bước 3: Tài khoản có quyền kiểm tra bảng lương xong sẽ Gửi phê duyệt

 • Sau khi nhân viên gửi Kiểm tra bảng lương, người Kiểm tra sẽ nhận được thông báo. Để kiểm tra, thực hiện truy cập vào bảng lương tháng -> Chọn bảng lương tháng chờ Kiểm tra

 • Dữ liệu đúng thực hiện Gửi phê duyệt

 • Dữ liệu chưa chính xác thực hiện chọn Thẩm định lại

Bước 4: Tài khoản có quyền phê duyệt bảng lương xong sẽ Chốt

 • Sau khi nhân viên gửi Phê duyệt bảng lương, người Phê duyệt sẽ nhận được thông báo. Để phê duyệt, thực hiện truy cập vào bảng lương tháng -> Chọn bảng lương tháng chờ Phê duyệt

 • Dữ liệu đúng thực hiện Chốt

Sau khi chốt xong bảng lương, đây sẽ là bảng lương chính thức để thanh toán tiền lương tháng cho nhân viên. Các nhân viên có thể truy cập vào để xem bảng lương cá nhân của mình

Last updated