Tổng quan về KPI

Phân hệ quản lý đánh giá KPI (Key Performance Indicator) là chỉ số đo lường, đánh giá hiệu quả được thể hiện qua số liệu, tỉ lệ, chỉ tiêu định lượng, nhằm phản ảnh hiệu quả hoạt động của các tổ chức hoặc bộ phận chức năng hay cá nhân trong việc đạt được mục tiêu. Hệ thống KPIs của FastWork giúp cho việc đánh giá hiệu quả làm việc trở nên chính xác và minh bạch hơn, đồng thời nâng cao năng suất làm việc của toàn doanh nghiệp.

Chức năng quản lý đánh giá KPI

 • Quản lý đo lường KPI: Đơn vị đo, tần suất đo (tháng, quý, năm).

 • Quản lý chỉ tiêu KPI: Viễn cảnh chỉ tiêu, độ quan trọng của chỉ tiêu, chiều hướng tốt của chỉ tiêu.

 • Quản lý tính toán KPI: Nguồn dữ liệu KPI, công thức tính, công thức xếp loại, hình thức đánh giá, hệ số điều chỉnh KPI.

 • Quản lý thực hiện KPI: Thời gian thực hiện, nhân viên thực hiện, chỉ tiêu được giao, kết quả thực hiện chỉ tiêu, người báo cáo KPI, người thẩm định, duyệt KPI.

1. Xây dựng hệ thống mục tiêu của từng vị trí

 • Dễ dàng xây dựng và quản lý danh sách chỉ tiêu KPIs.

 • Thiết lập tần suất đo (tháng, quý, năm), đơn vị đo, chiều hướng đánh giá tốt (tăng hay giảm), cách đo lường cho từng chỉ tiêu.

 • Thiết lập lũy kế kết quả thực hiện KPIs quý, năm theo hàm tự động, tổng hoặc trung bình kết quả thực hiện của tháng.

2. Thiết lập bộ chỉ tiêu KPIs cho từng vị trí

 • Dễ dàng thiết lập bộ chỉ tiêu đánh giá cho từng vị trí: chỉ tiêu gì? độ quan trọng của mỗi chỉ tiêu? Các chỉ tiêu được thu thập từ nguồn nào?

 • Thiết lập công thức đánh giá mức độ hoàn thành cho từng chỉ tiêu.

3. Thiết lập bộ chỉ tiêu KPIs

 • Cho phép điều chỉnh KPIs theo hệ số K, lựa chọn người được quyền điều chỉnh, người phê duyệt điều chỉnh.

 • Cho phép cấu hình tự động đánh giá, xếp loại KPIs theo điểm thành tích với thang điểm với các cấp độ, màu sắc tùy chỉnh.

4. Đánh giá kết quả thực hiện theo mục tiêu

 • Tự động thu thập, tổng hợp kết quả thực hiện KPI từ các nguồn đánh giá đã được cấu hình trước đó.

 • Hỗ trợ điều chỉnh, tái thẩm định kết quả KPIs so sánh với thực tế.

5. Theo dõi kết quả thực hiện KPI

 • Thống kê phân tích bằng biểu đồ trực quan kết quả thực hiện chỉ tiêu KPIs của từng nhân viên.

 • Theo dõi nhanh kết quả thực hiện KPIs của cá nhân hoặc nhân viên dưới quyền ngay trên di động.

 • Theo dõi kết quả thực hiện KPIs của từng nhân viên, bộ phận: Tỷ lệ hoàn thành KPIs; Chiều hướng thực hiện KPIs tăng hay giảm.

Last updated