Hướng dẫn thêm mới khách hàng

Để thêm mới khách hàng FastWork hỗ trợ thực hiện thao tác trên nền tảng Web và Mobile:

1. Thao tác trên Web

1.2. Hướng dẫn thêm mới khách hàng trực tiếp trên phần mềm

Bước 1: Chọn CRM -> chọn Khách hàng

Bước 2: Chọn Thêm mới

Bước 3: Nhập thông tin Khách hàng theo các trường tương ứng

  • Mã khách hàng: Nhập mã khách hàng tương ứng với khách hàng đó. Trường hợp không nhập mã Khách hàng, phần mềm sẽ tự sinh ra mã cho khách hàng đó

  • Tên khách hàng: Tại đây, nhập tên khách hàng tương ứng

  • Mã số thuế: Nhập mã số thuế tương ứng với khách hàng đó hoặc không nhập nếu khách hàng đó không có mã số thuế

  • Fax, Số điện thoại: Nhập số điện thoại của khách hàng đó vào mục tương ứng

  • Thư điện tử (Email), Website: Nhập thông tin email và website của khách hàng (nếu có)

Địa chỉ: Người dùng thực hiện nhập địa chỉ vào trường địa chỉ, sau đó thực hiện bấm biểu tượng google map cuối của dòng địa chỉ để cắm vị trí khách hàng trên bản đồ Map

  • Nhóm khách hàng, Kênh khách hàng, Loại khách hàng: Chọn nhóm khách hàng, kênh khách hàng, loại khách hàng tương ứng với khách hàng

  • Bộ phận phụ trách: Phân cho bộ phận nào phụ trách khách hàng này thì người dùng sẽ chọn bộ phận tương ứng.

  • Người phụ trách: Chọn nhân viên nào phụ trách khách hàng này thì sẽ tích chọn tương ứng ở cây đơn vị

  • Người theo dõi: Chọn người theo dõi khách hàng

Bước 4: Sau khi nhập xong thông tin của khách hàng chọn Lưu

1.2. Hướng dẫn thêm mới khách hàng bằng file excel

Bước 1: Chọn CRM -> chọn Khách hàng

Bước 2: Chọn Tiện ích -> chọn Nhập dữ liệu

Bước 3: Tải File excel mẫu

Bước 4: Nhập dữ liệu vào file excel mẫu

Bước 5: Chọn file dữ liệu vừa nhập dữ liệu -> chọn Bắt đầu tải file -> chọn Nhập dữ liệu

Bước 6: Sau khi tải hoàn tất, phần mềm thông báo Nhập thành công số lượng khách hàng trong file excel

2. Thao tác trên Mobile

Trên app mobile có thể khai báo vị trí trực tiếp tại khách hàng trong trường hợp không có số nhà có thể vào phần bản đồ ở thanh bên dưới chọn bản đồ thiết lập chọn vị trí của tôi và lưu lại sau đó ra ngoài màn hình chính của khách hàng và bấm lưu phía dưới

Bước 1: Từ giao diện chọn 3 gạch

Bước 2: Tại mục CRM+ -> chọn Khách hàng

Bước 3: Tại bảng khách hàng chọn dấu +

Bước 4: Nhập các thông tin trong trường khách hàng

Bước 4: Để khai báo thông tin vị trí tại khách hàng chọn Bản đồ → chọn dấu cộng → chọn Vị trí của tôi

Bước 5: Sau khi khai báo thông tin vị trí bấm lại vào dấu cộng chọn Lưu vị trí và quay lại màn hình khách hàng bấm Lưu

Last updated