Thiết lập biểu mẫu

 • Hỗ trợ thực hiện cấu hình các form báo cáo. Thay vì việc nhập thông tin lên báo cáo bằng giấy, có thể thực hiện số hóa, thiết kế các trường thông tin nhân viên cần báo cáo thành một biểu mẫu trên phần mềm Fastwork

 • Biểu mẫu được gán vào 1 công việc sẽ có thông tin của công việc cũng như thông tin của người nhập thông tin. Các dữ liệu cập nhật trong 1 biểu mẫu sẽ được tổng hợp và hỗ trợ xuất dữ liệu về file excel nếu người dùng có nhu cầu. Những tài khoản được phân quyền sẽ có thể xem toàn bộ dữ liệu theo 1 biểu mẫu và xuất dữ liệu

Bước 1: Từ menu WORK -> chọn Quản trị phân hệ WORK+

Bước 2: Chọn vào danh mục -> chọn Công việc -> chọn Biểu mẫu

Bước 3: Chọn Thêm biểu mẫu

Bước 4: Bấm và giữ chuột → Kéo các trường thông tin ở ô số (1) sang ô số (2) tương ứng với biểu mẫu mình cần tạo

Giải thích các trường thông tin:

 • Kiểu chữ: Là trường thông tin nhập theo dạng chữ

 • Kiểu số: Là trường thông tin nhập theo dạng số

 • Kiểu Đúng/Sai: Là trường lựa chọn kiểu đúng hay sai

 • Kiểu Chọn một: Là trường thông tin sẽ chỉ được chọn một trong số tất cả các lựa chọn

 • Kiểu Chọn nhiều: Là trường thông tin được chọn từ 2 lựa chọn trở lên trong số tất cả các lựa chọn

 • Kiểu Ảnh: Là trường thông tin bạn sẽ phải chụp ảnh

 • Kiểu Ngày tháng: Là trường thông tin nhập ngày tháng

 • Kiểu Thời gian: Là trường thông tin nhập thời gian

 • Kiểu Địa chỉ: Là trường thông tin sẽ nhập địa chỉ.

Bước 5: Sau khi tạo các trường dữ liệu xong anh/ chị nhập thông tin Tên biểu mẫu sau đó bấm Lưu và thoát hoặc nếu tạo biểu mẫu khác thì chọn Lưu và tiếp tục

Last updated