Hướng dẫn chấm công vào – ra tại khách hàng

Để nhân viên có thể chấm công vào/ra ở Khách hàng thì trong cấu hình Khách hàng đó phải cho phép là một khu vực chấm công

Bước 1: Từ giao diện chính chọn dấu 3 gạch

Bước 2: Tại CRM+ -> chọn Chăm sóc khách hàng

Bước 3: Chọn Viếng thăm

Bước 4: Chọn khách hàng cần chăm sóc

Bước 5: Chọn chấm công vào hoặc chấm công vào chọn ca

Bước 6: Chọn chấm công ra khi đã thực hiện chăm sóc khách hàng và kết thúc ca

Last updated