Cách gán người phụ trách và người theo dõi vào hợp đồng

Cách gán người phụ trách Hợp đồng

Bước 1: Bấm vào Hợp đồng cần gán người phụ trách

Bước 2: Bấm chọn Thêm người phụ trách

Bước 3: Chọn người phụ trách hợp đồng sau đó chọn vai trò và + để thêm người phụ trách trong hợp đồng.

Cách gán người theo dõi Hợp đồng

Bước 1: Bấm chọn vào Hợp đồng cần gán người theo dõi

Bước 2: Bấm chọn Thêm người theo dõi

Bước 3: Chọn người theo dõi sau đó bấm Thêm

Last updated