Cách thêm yêu cầu, theo dõi và cập nhật tiến độ hỗ trợ trong quy trình hỗ trợ

Cách thêm yêu cầu hỗ trợ trong quy trình hỗ trợ

Bước 1: Tại menu CRM ⇒ chọn Hỗ trợ (Tickets)

Bước 2: Chọn vào quy trình hỗ trợ ⇒ chọn 1 yêu cầu cần thêm liên hệ

Bước 3: Chọn Thêm liên hệ ⇒ nhập liên hệ chọn Thêm ⇒ chọn Lưu

Cách theo dõi tiến độ thực hiện yêu cầu hỗ trợ

1. Dashboard

Bước 1: Chọn “Dashboard” để hiển thị tổng quan yêu cầu hỗ trợ

Bước 2: Kích chọn Trạng thái/Giai đoạn ở thanh cụ dưới màn hình

2. Kanban

Bước 1: Chọn quy trình hỗ trợ cần theo dõi

Bước 2: Kích chọn “Board” ở cột danh sách bên phải màn hình

Bước 3: Hiển thị các yêu cầu theo từng giai đoạn/nhân viên/trạng thái hoặc bạn có thể xem theo từng nhân viên, trạng thái công việc

  • Bạn có thể kéo thả yêu cầu hỗ trợ qua lại giữa các giai đoạn hoặc trạng thái để báo cáo cập nhật tiến độ yêu cầu hỗ trợ

Cách cập nhật tiến độ hỗ trợ trong yêu cầu hỗ trợ

Bước 1: Tại menu CRM ⇒ chọn Hỗ trợ (Tickets)

Bước 2: Chọn yêu cầu hỗ trợ khách hàng muốn cập nhật tiến độ ⇒ mở chi tiết ⇒ click chọn tiến độ. Phần mềm tự động chuyển trạng thái tiến độ

Last updated