Hướng dẫn xóa báo giá

Bước 1: Chọn CRM -> chọn Báo giá

Bước 2: Bấm chọn vào báo giá cần xóa

Bước 3: Bấm chọn Xóa báo giá để thực hiện xóa

Bước 4: Xác nhận xóa báo giá

  • Đồng ý: xác nhận xóa báo giá

  • Hủy bỏ: hủy thao tác xóa báo giá

Last updated