Hướng dẫn thêm mới một dự án trên web

Để thêm mới một dự án FastWork hỗ trợ trên nền tảng Web để đáp ứng đầy đủ giao diện tổng quan của một dự án

1. Hướng dẫn thêm dự án riêng lẻ

Bước 1: Chọn Work → chọn mục Dự án, nhóm (Projects/Teams)

Bước 2: Từ phần Dự án → Tick vào dấu +Dự án -> chọn dự án hoặc chọn +Dự án trên góc phải màn hình để thêm dự án mới

Bước 3: Nhập các trường thông tin về dự án

 • Loại dự án:

  • Dự án thực tế: Là dự án sẽ được xây dựng và triển khai ngay

  • Dự án mẫu: Là dự án được tạo ra thành các mẫu với mục đích người quản trị khi thiết lập dự án mới có thể chọn loại dự án mẫu này

 • Khách hàng: Khách hàng của dự án

 • Ngày bắt đầu/ ngày kết thúc: thời gian hoàn thành của dự án

 • Mô tả: Thêm thông tin chi tiết về dự án

 • Chế độ hiển thị

  • Nội bộ: Chỉ có cấp quản lý và những người tham gia dự án được nhìn thấy thông tin dự án

  • Riêng tư: Chỉ những thành viên tham gia dự án được nhìn thấy thông tin dự án

  • Công khai: Toàn phòng ban có thể thấy thông tin của dự án

Bước 4: Sau khi nhập xong các trường thông tin chọn

 • Tạo dự án để thêm mới hoặc

 • Tạo và mở chi tiết để thêm mới và mở chi tiết thông tin của dự án

2. Hướng dẫn thêm dự án vào nhóm dự án

Bước 1: Chọn Work → chọn mục Dự án, nhóm (Projects/Teams)

Bước 3: Nhập thông tin dự án

Bước 4: Sau khi nhập xong thông tin chọn

 • Tạo dự án để thêm 1 dự án với vào nhóm dự án tương ứng

 • Tạo và mở chi tiết để thêm mới và mở chi tiết thông tin của dự án vào nhóm dự án tương ứng

Last updated