Cấu hình tự động cập nhật thời gian

Bước 1: Chọn 1 quy trình muốn cấu hình → chọn mục Thiết lập

Bước 2: Chọn tab Quy trình → chọn Thời gian thực hiện → có thể chọn thời gian là Giờ/Ngày → Điền thời gian thực hiện vào ô trống

Last updated