Hướng dẫn gửi trao đổi trên một bảng lương tháng

Trong trường hợp bảng lương có sự sai sót hoặc anh/ chị muốn nhắc nhở người quản lý vào thẩm định/kiểm tra/phê duyệt bảng lương, anh/ chị có thể thực hiện trao đổi trực tiếp trên bảng lương đó.

Bước 1: Chọn HRM -> chọn Bảng tính lương -> chọn Bảng lương tháng

Hoặc:

Bước 2: Chọn bảng lương cần thực hiện trao đổi

Bước 3: Chọn Trao đổi

  • Nhập @+tên người nhận và nhập nội dung trao đổi để gửi thông báo tới người cần trao đổi

  • Bấm Gửi để gửi trao đổi

Last updated