Hướng dẫn thêm mới phiếu nhập và xuất kho

Thêm mới phiếu nhập

Bước 1: Từ menu SALE ⇒ chọn Kho hàng

Bước 2: Chọn kho cần tạo phiếu nhập

Bước 3: Chọn Phiếu nhập ⇒ chọn Lập phiếu

Bước 4: Chọn hàng hóa (nhập thông tin hàng hóa), điền thông tin vào ô trái sau đó ấn Lưu

Thêm mới phiếu xuất

Bước 1: Từ menu SALE ⇒ chọn Kho hàng

Bước 2: Chọn kho cần tạo phiếu xuất

Bước 3: Chọn Phiếu xuất ⇒ chọn Lập phiếu

Bước 4: Chọn hàng hóa (nhập thông tin hàng hóa), điền thông tin vào ô trái sau đó ấn Lưu

Last updated