Cách thiết lập danh mục các loại cuộc họp

Bước 1: Từ Menu OFFICE chọn Quản trị phân hệ OFFICE+

Bước 2 : Chọn Danh mục

Bước 3 : Chọn Cuộc họp -> Loại cuộc họp -> Thêm mới

Bước 4 : Điền tên loại cuộc họp => Bấm Lưu để hoàn tất

Last updated