Hướng dẫn thêm cột trong mẫu bảng lương

1. Hướng dẫn thêm cột không thuộc nhóm bảng lương

Bước 1: Chọn HRM -> chọn Bảng tính lương -> chọn Mẫu bảng lương

Hoặc:

Bước 2: Chọn mẫu bảng lương để thực hiện thêm cột

Bước 3: Chọn Thêm Cột/ Tự nhập để thêm thông tin

  • Tự nhập là thêm các cột phát sinh chưa có trong danh mục cột bảng lương vào hệ thống

  • Thêm cột là thêm các cột đã được nhập từ danh mục cột bảng lương

  • TH1: Người dùng Tự nhập thêm cột

(1) Kích chọn "Tự nhập" -> Hiển thị cột

(2) Nhập tiêu đề cột -> Phần mềm sẽ tự động sinh ra từ khóa tương ứng

(3) Chọn cách tính

(4) Nhập giá trị công thức theo cách tính đã chọn

  • TH2: Người dùng Thêm cột từ danh mục cột bảng lương

(1) Kích chọn "Thêm cột" --> Hiển thị giao diện danh mục các cột để lựa chọn

(2) Tích chọn cột cần thêm --> Bấm thêm cột

(3) Chọn cách tính

(4) Nhập giá trị công thức theo cách tính đã chọn

2. Hướng dẫn thêm cột thuộc nhóm bảng lương

Để bổ sung thêm cột vào một nhóm đã có trong một mẫu bảng lương anh/ chị thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Từ menu HRM -> chọn Bảng tính lương -> chọn Mẫu bảng lương

Hoặc:

Bước 2: Chọn mẫu bảng lương cần bổ sung thêm cột

Bước 3: Chọn Thêm Cột/ Tự nhập tại nhóm cần thêm cột để thêm thông tin

  • Tự nhập là thêm các cột phát sinh chưa có trong danh mục cột bảng lương vào hệ thống

  • Thêm cột là thêm các cột đã được nhập từ danh mục cột bảng lương

  • TH1: Người dùng Tự nhập thêm cột

(1) Kích chọn "Tự nhập" -> Hiển thị cột

(2) Nhập tiêu đề cột -> Phần mềm sẽ tự động sinh ra từ khóa tương ứng

(3) Chọn cách tính

(4) Nhập giá trị công thức theo cách tính đã chọn

  • TH2: Người dùng Thêm cột từ danh mục cột bảng lương

(1) Kích chọn Thêm cột -> Hiển thị bảng danh mục để lựa chọn

(2) Tích chọn cột cần thêm -> Bấm thêm cột

(3) Chọn cách tính

(4) Nhập giá trị công thức theo cách tính đã chọn

Sau khi lựa chọn thêm xong thực hiện bấm Lưu để lưu lại mẫu bảng lương

Last updated