Cách thêm người phụ trách và người theo dõi trên cơ hội khách hàng

Cách thêm người phụ trách cơ hội khách hàng

Cách 1: Thêm người phụ trách trên từng cơ hội khách hàng

Bước 1: Từ màn hình cơ hội khách hàng chọn cơ hội khách hàng cần thêm người xử lý

Bước 2: Chọn thêm người xử lý.

Bước 3: Chọn thành viên phụ trách, bấm lưu để thêm thành công.

Cách 2: Thêm người phụ trách trên nhiều cơ hội khách hàng

Bước 1: Từ giao diện quản lý cơ hội khách hàng, tích chọn các cơ hội cần gán người phụ trách –> chọn Gán nhanh-> chọn người phụ trách

Bước 2: Chọn người phụ trách cần gán vào cơ hội

Cách thêm người theo dõi trên cơ hội khách hàng

Cách 1: Thêm người theo dõi trên từng cơ hội khách hàng

Bước 1: Từ menu CRM chọn Quản lý cơ hội khách hàng.

Bước 2 : Chọn Điều phối.

Bước 3 : Chọn cơ hội khách hàng thêm người theo dõi.

Bước 4 : Từ menu chọn mục Thêm người theo dõi .

Bước 5 : Chọn người theo dõi và ấn Lưu để hoàn tất .

Cách 2: Thêm người theo dõi trên nhiều cơ hội khách hàng

Bước 1: Từ giao diện quản lý cơ hội khách hàng, tích chọn các cơ hội cần thực hiện gán người theo dõi –> chọn gán nhanh-> chọn người theo dõi.

Bước 2: Chọn người phụ trách tương ứng. Bấm lưu để thêm mới người phụ trách thành công.

Last updated