Tổng quan về công việc theo quy trình trên FastWork (Checkflow)

Phần mềm quản lý quy trình công việc cho phép mỗi doanh nghiệp có thể số hoá những quy trình công việc dạng lặp đi lặp lại trên hệ thống. Khi có một công việc được khởi tạo và gán vào một quy trình, thì công việc đó sẽ tự động chạy theo quy trình đã setup sẵn (Giao việc, chuyển bước, đánh giá)

KHẢ NĂNG QUẢN LÝ CỦA PHẦN MỀM QUẢN LÝ QUY TRÌNH FASTWORK

 • Quản lý các giai đoạn/ bước thực hiện trong quy trình công việc

 • Quản lý trạng thái thực hiện quy trình công việc

 • Quản lý thời gian thực hiện quy trình công việc

 • Quản lý thành viên tham gia quy trình công việc

 • Quản lý thời gian thực hiện các giai đoạn trong quy trình công việc

 • Quản lý tiến độ thực hiện công việc qua từng giai đoạn

 • Quản lý việc đánh giá kết quả thực hiện các giai đoạn trong quy trình

 • Quản lý việc đánh giá kết quả thực hiện các giai đoạn trong quy trình

NGHIỆP VỤ PHẦN MỀM QUẢN LÝ QUY TRÌNH FASTWORK NHƯ THẾ NÀO?

Quản lý tổng quan quy trình bằng Dashboard

Xem nhanh tổng quan tình trạng thực hiện công việc trong quy trình theo trạng thái, tình trạng, nhân viên thực hiện

Quản lý công việc trong quy trình theo dạng danh sách

 • Quản lý danh sách công việc theo giai đoạn

 • Giám sát tình trạng thực hiện từng công việc: tiến độ thực hiện tới đâu? Hoàn thành khi nào? Qúa hạn bao nhiêu ngày?

 • Dễ dàng thêm nhanh hàng loạt công việc

 • Dễ dàng cập nhật báo cáo, tiến độ công việc

Quản lý quy trình bằng Kanban

 • Theo dõi các công việc trong từng giai đoạn theo trạng thái thực hiện, nhân viên thực hiện

 • Dễ dàng di chuyển công việc từ các bảng để thay đổi người phụ trách, cập nhật trạng thái thực hiện hoặc cập nhật giai đoạn thực hiện.

 • Dễ dàng thêm mới công việc và giao cho nhân viên phù hợp.

Quản lý quy trình bằng Gantt Chart

 • Dễ dàng theo dõi tiến độ thực hiện công việc, tình trạng thực hiện công việc

 • Dễ dàng thay đổi, điều chỉnh thời gian thực hiện công việc mà không cần mở chi tiết công việc

 • Dễ dàng cập nhật nhanh trạng thái thực hiện công việc

Quản lý quy trình trên di động

 • Dễ dàng quản lý tình trạng thực hiện công việc, giai đoạn thực hiện công việc

 • Thực hiện công việc, báo cáo kết quả và cập nhật tiến độ làm việc trên di động

Các tiện ích hỗ trợ người dùng

 • Nhập/xuất kế hoạch công việc trong quy trình bằng excel

 • Sao chép quy trình công việc

 • Tự động chuyển giai đoạn thực hiện theo đánh giá hoặc trạng thái hoàn thành công việc

 • Tự động cập nhật điểm công việc tại mỗi giai đoạn

 • Tự động cập nhật thời gian thực hiện công việc tại mỗi giai đoạn

 • Tự động giao việc cho thành viên phụ trách thực hiện tại mỗi giai đoạn

 • Di chuyển công việc giữa các giai đoạn trong quy trình

 • Tuỳ chọn chế độ hiển thị quy trình: Riêng tư hay công khai

 • Tìm lọc nhanh các quy trình

 • Tương tác trao đổi trong quy trình trên di động hoặc web app

 • Nhập thông báo theo thời gian thực qua di động hoặc email

Last updated