Hướng dẫn cấu hình phân quyền dự án

Có 2 cách để phân quyền dự án:

  • Phân quyền chung cho tất cả các dự án

  • Phân quyền riêng cho từng dự án

1. Phân quyền chung cho tất cả các dự án

Đối với tài khoản được cấp quyền “Quản trị công việc"

Bước 1: Từ menu WORK -> chọn Quản trị phân hệ WORK+

Bước 2: Trong mục Cấu hình → chọn Phân quyền dự án

Bước 3: Tick chọn các chức năng tương ứng với từng nhóm quyền → Lưu

Trong đó:

  • Quản trị: là người tạo ra/chủ dự án

  • Thành viên: là những người cùng tham gia trong dự án

  • Người theo dõi: Không trực tiếp tham gia dự án, chỉ giám sát.

Khi phân quyền trong này, thì tất cả các dự án tạo ra sau này đều áp dụng các quyền này cho các thành viên.

2. Phân quyền riêng cho từng dự án

Bước 1: Chọn WORK -> chọn Dự án, nhóm (Project/Teams)

Bước 2: Tìm tên dự án muốn phân quyền trong ô Tìm kiếm → Bấm vào tên dự án

Bước 3: Chọn Thiết lập để vào chi tiết dự án

Bước 4:

  • Bấm vào mục Phân Quyền

  • Tick chọn/bỏ theo các nhóm quyền

  • Sau khi phân quyền xong, chọn Lưu phân quyền

Last updated