Cách xem các cảnh báo về nhân sự của doanh nghiệp

Người quản lý cần biết được các cảnh báo liên quan tới tình hình nhân sự hiện tại để có các điều chỉnh, bổ sung nhân sự kịp thời. Để xem các cảnh báo nhân sự anh/chị thao tác như sau:

Bước 1: Từ menu HRM -> chọn Nhân sự

Bước 2: Chọn Báo cáo

Tại đây sẽ có các thông tin cảnh báo để người quản lý biết được:

  • Tháng này có nhân viên nào sinh nhật

  • Nhân viên nào đến hạn nghỉ hưu trong tháng để có kế hoạch bổ sung nhân sự thay thế

  • Nhân viên nào tới hạn bổ nhiệm lại trong tháng

  • Nhân viên nào sẽ hết hạn hợp đồng trong tháng

  • Nhân viên hết hạn thử việc trong tháng

  • Nhân viên có chứng chỉ hết hạn trong tháng

  • Nhân viên hết thời hạn nghỉ thai sản

Last updated