Hướng dẫn xóa bảng lương lặp lại

Để thực hiện xóa một bảng lương lặp lại, thực hiện như sau:

Bước 1: Chọn HRM -> chọn Bảng tính lương -> chọn Bảng lương lặp lại

Hoặc:

Bước 2: Chọn bảng lương lặp lại cần xóa

Bước 3: Chọn Xóa

Bước 4: Chọn Đồng ý để xác nhận hoạt động.

  • Nếu anh/ chị muốn xóa tất cả các bảng lương tháng được tạo ra từ bảng lương lặp lại này thì anh/ chị tích chọn ô checkbox "Xóa tất cả các bảng lương tháng được tạo từ bảng lương lặp lại này" -> chọn Đồng ý.

  • Nếu anh/ chị không muốn xóa các bảng lương tháng đã tạo thì bỏ qua nút này, thực hiện bấm Đồng ý

Last updated