Hướng dẫn thiết lập mã đề xuất trong danh sách

Nếu công ty có nhu cầu quản lý các đề xuất của công ty theo mã thì sẽ thực hiện thao tác như sau để mở trường thông tin mã đề xuất

Bước 1: Chọn WORK -> chọn Quản trị phân hệ Work+

Bước 2: Chọn Đề xuất -> Tick vào ô Cho phép hiển thị mã đề xuất trên danh sách - Lưu lại để hoàn tất

Bước 3: Chọn tiếp Danh mục -> chọn Đề xuất -> chọn Loại đề xuất -> Chọn đề xuất cần hiển thị mã

Bước 4: Nhập tiền tố loại đề xuất tùy chọn cho đề xuất này - Lưu lại để hoàn tất

Bước 5: Đây là kết quả để Công ty theo dõi đề xuất theo mã

Last updated