Hướng dẫn sử dụng bộ lọc tài sản trên phần mềm

Bước 1: Tại menu HRM -> chọn Quản lý tài sản

Bước 2: Tại Dashboard có thể lọc được những tài sản đang quản lý đang sử dụng hoặc nhận bàn giao:

  • Tôi quản lý

  • Tôi nhận bàn giao

  • Tôi sử dụng

Bước 3: Tại Loại tài sản bạn có thể lọc và xem thông tin tài sản theo từng loại

Bước 4: Tại Hiện trạng sử dụng bạn có thể lọc và xem thông tin của những tài sản đang sử dụng hoặc không sử dụng

Bước 5: Tại Tình trạng tài sản anh/ chị có thể lọc và xem thông tin của tài sản theo tình trạng: bình thường, hỏng. v...v...

Bước 6: Tại Đối tượng sử dụng anh/ chị có thể lọc và xem thông tin tài sản theo từng nhân viên, phòng ban cụ thể.

Bước 7: Kiểm tra hạn bảo hành của tài sản theo tháng này, tháng sau hoặc đã hết hạn bảo hành

Có thể kết hợp nhiều bộ lọc cùng nhau để lọc và tìm kiếm thông tin. Ví dụ: Lọc những Loại Tài sản là Xe ô tô hết hạn bảo hành trong tháng này do mình quản lý -> Kết hợp bộ lọc: Tôi quản lý + Loại tài sản (Xe ô tô) + Hạn bảo hành (Hết hạn bảo hành tháng này)

Last updated