Hướng dẫn cập nhật các giai đoạn của cơ hội bán hàng

Mỗi cơ hội bán hàng thường bao gồm nhiều giai đoạn. Khi thực hiện xong một giai đoạn người dùng cần thực hiện chuyển giai đoạn để cập nhật mới thông tin cũng như người quản lý có thể dễ dàng theo dõi:

1. Chuyển giai đoạn trong cơ hội bán hàng bằng cách thủ công

Để cập nhật trạng thái theo giai đoạn của quy trình bấm chọn vào cơ hội bán hàng → Chọn giai đoạn cần chuyển

2. Cập nhật giai đoạn trong cơ hội bán hàng tự động theo việc cần làm

  • Sau khi thiết lập các quy trình của giai đoạn thì tương ứng với mỗi giai đoạn người quản lý có thể thiết lập một số việc cần làm trong giai đoạn và có thể chuyển giai đoạn sau khi đã hoàn thành việc cần làm tương ứng.

  • Để tích được những việc cần làm để chuyển giai đoạn trong cơ hội bán hàng kéo sang bên phải sẽ có dấu tích 3 chấm 🡪 Bấm chọn để tích vào việc cần làm khi tích đúng việc được cấu hình theo quy trình để chuyển giai đoạn tự động trong cơ hội bán hàng

Last updated