Hướng dẫn xóa một tài sản trên phần mềm

Chỉ người quản lý của tài sản đó và người quản trị (ADMIN) mới có quyền xoá Tài sản

Bước 1: Tại menu HRM ⇒ chọn Quản lý tài sản

Bước 2: Chọn Tất cả tài sản -> chọn 1 tài sản muốn xóa

Bước 3: Chọn xóa để xóa tài sản đó trên phần mềm

Last updated