Thiết lập danh mục cơ hội khách hàng

Cách thiết lập lý do thất bại

Bước 1 : Từ menu CRM chọn Quản trị CRM .

Bước 2 : Từ giao diện chọn Danh mục

Bước 3 : Chọn Cơ hội khách hàng .

Bước 4 : Chọn Lý do thất bại, chọn Thêm mới

Bước 5 : Điền đầy đủ thông tin và ấn Lưu để hoàn thành .

Cách thiết lập tình trạng

Bước 1 : Từ menu CRM chọn Quản trị CRM .

Bước 2 : Từ giao diện chọn Danh mục.

Bước 3 : Chọn Cơ hội khách hàng .

Bước 4 : Chọn Tình trạng, chọn Thêm mới.

Bước 5 : Điền đầy đủ thông tin và ấn Lưu để hoàn thành .

Cách thiết lập nhu cầu khách hàng

Bước 1 : Từ menu CRM chọn Quản trị CRM .

Bước 2 : Từ giao diện chọn Danh mục.

Bước 3 : Chọn Cơ hội khách hàng .

Bước 4 : Chọn Nhu cầu, chọn thêm mới.

Bước 5 : Điền đầy đủ thông tin và ấn Lưu để hoàn thành .

Cách thiết lập mức ưu tiên

Bước 1 : Từ menu CRM chọn Quản trị CRM .

Bước 2 : Từ giao diện chọn Danh mục.

Bước 3 : Chọn Cơ hội khách hàng.

Bước 4 : Chọn Mức ưu tiên, chọn Thêm mới.

Bước 5 : Điền đầy đủ thông tin và ấn Lưu để hoàn thành .

Cách thiết lập bước xử lý

Bước 1 : Từ menu CRM chọn Quản trị CRM .

Bước 2 : Từ giao diện chọn Danh mục.

Bước 3 : Chọn Cơ hội khách hàng .

Bước 4 : Chọn Bước xử lý, chọn Thêm mới.

Bước 5 : Điền đầy đủ thông tin và ấn Lưu để hoàn thành .

Last updated