Hướng dẫn cấu hình phân quyền quy trình công việc (Workflow)

Bước 1: Chọn WORK -> chọn Quy trình công việc (Workflow)

Bước 2: Chọn mục Quy trình công việc cần phân quyền chức năng

Bước 3: Chọn Dashboard -> chọn 3 chấm -> chọn Thiết lập

Bước 4: Chọn tab Phân Quyền - Tích vào các quyền chức năng tương ứng với từng nhóm đối tượng. Sau đó bấm Lưu

Last updated