Cách thay đổi thông tin cuộc họp

Bước 1: Từ Menu OFFICE chọn Quản lý lịch họp

Bước 2: Chọn lịch họp cần thay đổi

Bước 3: Chọn thông tin cần thay đổi, sau đó ấn Lưu

Last updated