Hướng dẫn chuyển trạng thái cơ hội bán hàng

Bước 1: Chọn cơ hội bán hàng cần chuyển trạng thái

Bước 2: Chọn Trạng thái tương ứng với cơ hội bán hàng

Last updated