Phân quyền cho một người dùng truy cập vào quy trình công việc (Checkflow)

1. Phân quyền quy trình chung

Bước 1: Chọn WORK → chọn Quản trị phân hệ WORK+

Bước 2: Chọn mục Phân quyền quy trình → Tick chọn các chức năng theo từng nhóm Quản lý/Thành viên/Người theo dõi. Sau đó bấm Lưu khi đã hoàn tất.

2. Phân quyền quy trình riêng

Bước 1: Chọn WORK → chọn Quy trình công việc Checkflow

Bước 2: Chọn 1 quy trình cần thiết lập → chọn Thiết lập

Bước 3: Chọn tab Phân Quyền → Tick chọn các quyền theo từng nhóm Quản lý/Thành viên/Người theo dõi → Sau đó bấm Lưu phân quyền

Last updated