Hướng dẫn ẩn hiện cột bảng lương trong báo cáo lương chi tiết và xuất dữ liệu ra file excel

Trong bảng báo cáo lương chi tiết, nếu anh/ chị muốn ẩn bớt một số trường thông tin không cần thiết và sau đó xuất dữ liệu này ra file excel anh/ chị thực hiện như sau:

Bước 1: Chọn HRM -> chọn Bảng tính lương -> chọn Báo cáo lương chi tiết

Hoặc:

Bước 2: Tại giao diện báo cáo lương chi tiết -> chọn Tiện ích -> chọn Ẩn hiện cột bảng lương

Bước 3: Thực hiện lựa chọn các trường thông tin muốn hiển thị ở báo cáo lương chi tiết sau đó chọn Lưu để lưu lại cấu hình

Bước 4: Sau khi đã lựa chọn xong các trường thông tin cần hiển thị trên báo cáo lương chi tiết, để xuất các thông tin này ra file excel thực hiện như sau:

  • Từ giao diện đang hiện thị -> chọn Tiện ích -> chọn Xuất báo cáo

Last updated