Hướng dẫn cấu hình xem bảng lương cá nhân sau khi chốt trên phần mềm FastWork

  • Sau khi thực hiện tạo bảng lương tháng từ bảng lương lặp lại, dữ liệu bảng lương tháng đã được sinh ra trên hệ thống.

  • Lúc này, nhân viên đã có thể truy cập bảng lương tháng để xem bảng lương cá nhân của mình.

  • Tuy nhiên đây chưa phải là bảng lương chính thức cuối cùng. Nếu anh/ chị không muốn để nhân viên xem bảng lương chưa chính thức này, anh/ chị có thể vào cấu hình chỉ cho nhân viên xem bảng lương sau khi đã được phê duyệt.

Bước 1: Chọn HRM -> chọn Quản trị phân hệ HRM+

hoặc:

Bước 2: Tại giao diện Cấu hình -> Thực hiện kéo xuống bên dưới đến phần thông tin cấu hình dành cho bảng lương.

Ở mục Xem bảng lương cá nhân sau khi chốt -> chọn Bắt buộc -> Sau đó chọn Lưu để lưu lại cấu hình

Last updated