Cấu hình tự động gửi thông báo cho người liên quan

Bước 1: Chọn 1 quy trình muốn cấu hình → chọn mục Thiết lập

Bước 2: Chọn tab Quy trình → thêm thành viên muốn nhận thông báo ở mục Gửi thông báo → chọn Lưu

Last updated