Hướng dẫn cập nhật/chỉnh sửa nội dung thông báo

Việc cập nhật, chỉnh sửa nội dung thông báo áp dụng cho thông báo chưa được ban hành

Bước 1: Chọn HRM → chọn Thông báo

Bước 2: Chọn Biên tập

Bước 3: Chọn thông báo chưa được ban hành để chỉnh sửa

Bước 4: Thực hiện điều chỉnh và bấm Lưu thay đổi

  • Đối với tài khoản soạn thảo thông báo chỉ cập nhật, chỉnh sửa được thông báo khi thông báo đó ở trạng thái chờ duyệt hoặc trạng thái bản thảo.

  • Đối với tài khoản duyệt thông báo có thể cập nhật, chỉnh sửa được khi thông báo đó chưa được ban hành.

Last updated