Cách thay đổi trạng thái văn bản đi

Bước 1: Tại giao diện văn bản đi sau khi phê duyệt và lấy số hợp đồng sẽ thấy phần trạng thái chuyển thành đã duyệt

Bước 2: Trong phần tình trạng xử lý bấm tích để chuyển trạng thái của văn bản đi theo đúng tình trạng thực tế ⇒ Lưu thay đổi

Last updated