Cách tạo mới một quy , thêm mới thành viên và xóa quy trình quy trình hỗ trợ khách hàng

Cách tạo mới một quy trình hỗ trợ khách hàng

Bước 1: Tại menu CRM ⇒ chọn Hỗ trợ (Tickets)

Bước 2: Tại phần danh mục nhóm hỗ trợ kĩ thuật, ấn vào hình bánh răng chọn Tạo quy trình

Bước 3: Tại cửa sổ tạo quy trình mới, điền đầy đủ các thông tin như mã, tên, mô tả, thành viên của quy trình ⇒ chọn “Lưu” để hoàn tất thêm mới

Cách thêm mới thành viên cho quy trình hỗ trợ khách hàng

Bước 1: Tại menu CRM ⇒ chọn Hỗ trợ (Tickets)

Bước 2: Chọn 1 quy trình cần thêm mới thành viên ⇒ chọn Thiết lập

Bước 3: Chọn tab Thành viên để thay đổi (thêm/ xóa ) thành viên của quy trình ⇒ chọn “Thêm” để hoàn tất cập nhật

Cách xóa một quy trình hỗ trợ khách hàng

Bước 1: Tại menu CRM ⇒ chọn Hỗ trợ (Tickets)

Bước 2: Chọn 1 quy trình cần xóa ⇒ chọn Thiết lập

Bước 3: Tại tab Thông tin ⇒ chọn Xóa để tiến hành thực hiện xóa quy trình HTKH chọn Đồng ý để xác nhận xóa

Last updated