Cách xem các văn bản đến cần xử lý

Bước 1: Từ menu OFFICE ⇒ chọn Văn bản đi – đến

Bước 2: Chọn tab Văn bản đến ⇒ tại bộ lọc trạng thái chọn “Chưa xử lý”

Có thể lọc theo ngày: Ngày đến/Ngày tạo/Ngày ký

Lọc theo khoảng thời gian phát sinh văn bản đến

Last updated