Hướng dẫn theo dõi, quản lý các đề xuất

1. Thao tác trên Web

Bước 1: Chọn WORK -> chọn Đề xuất và phê duyệt nội bộ.

Bước 2: Từ giao diện chọn DASHBOARD -> Hiển thị chi tiết các mẫu đề xuất

Các bộ lọc:

 • Tất cả đề xuất

 • Tôi đề xuất: Đề xuất mình gửi

 • Tôi phê duyệt: Đề xuất mình duyệt

 • Tôi theo dõi: Đề xuất tôi theo dõi

 • Tôi nhận thông báo: Đề xuất tôi nhận thông báo

 • Tôi thực hiện: Đề xuất tôi thực hiện

 • Loại đề xuất: Lọc theo các loại đề xuất đã tạo

 • Trạng thái: Lọc theo các trạng thái

 • Phòng ban/Nhân viên: Lọc đề xuất theo phòng ban/nhân viên cần xem

 • Lọc theo thời gian: Chọn bộ lọc theo thời gian và nhấn Áp dụng

2. Thao tác trên Mobile

 • Cấp Quản lý

Bước 1: Tại giao diện chọn sọc ba gạch góc phải

Bước 2: Chọn Duyệt đề xuất

Bước 3: Lọc được các đề xuất đã duyệt hoặc chờ duyệt

 • Cấp nhân viên:

Bước 1: Từ giao diện chính chọn ba gạch góc phải

Bước 2: Chọn Đề xuất

Bước 3: Tại đây có thể lọc được theo các đề xuất Đã duyệt, Chờ duyệt bản thảo

 • Lọc hình phễu: Lọc theo loại đề xuất

 • Dấu 4 gạch: Lọc theo thời gian

Last updated