Phân quyền chức năng trong công việc

Việc phân quyền chức năng này sẽ cho phép cấu hình xem với mỗi nhóm đối tượng sẽ được quyền thao tác gì trên từng công việc (người tạo, người quản trị dự án/Quản lý trực tiếp, người theo dõi, người thực hiện)

Bước 1: Từ menu WORK -> chọn Quản trị phân hệ WORK+

Bước 2: Anh/ chị tích chọn các chức năng ứng với từng quyền: Người tạo, Quản lý dự án, Người thực hiện, Người theo dõi.

Bước 3: Bấm Lưuđể cấu hình thành công.

Last updated