Ý nghĩa của nút Chốt và Tính lại Bảng công

1. Ý nghĩa của Nút Chốt trong bảng công

  • Trong bảng công của FastWork, cho phép những nhân sự được cấp quyền điều chỉnh công thủ công cho nhân viên. Khi thực hiện chốt bảng công, thì sẽ không được quyền điều chỉnh lại các số liệu trong bảng công nữa.

  • Việc này nhằm hỗ trợ việc cập nhật dữ liệu qua bảng lương được chính xác.

2. Ý nghĩa của Tính lại bảng công

  • Giúp cập nhật dữ liệu Công trong trường hợp dữ liệu chưa kịp cập nhật.

Last updated