Hướng dẫn phân quyền cho nhân viên

Phân quyền theo người dùng

Với những người dùng có phân quyền riêng biệt, quản lý cần phân quyền chức năng với từng nhân viên

Bước 1: Từ menu CRM ⇒ chọn Quản trị phân hệ CRM+

Bước 2: Chọn Phân quyền ⇒ chọn Người dùng ⇒ chọn nhân viên cần phân quyền ⇒ tích vào chức năng được truy cập ⇒ ấn Lưu

Phân quyền theo nhóm quyền

Phân theo nhóm quyền sẽ giúp người quản lý thực hiện phân quyền nhanh cho nhiều nhân viên trên hệ thống. Những nhân viên có quyền tương tự nhau chỉ cần gán đúng vào nhóm quyền

Bước 1: Từ menu CRM ⇒ chọn Quản trị phân hệ CRM+

Bước 2: Chọn Phân quyền ⇒ chọn Nhóm quyền ⇒ chọn Thêm ⇒ Điền thông tin cho nhóm quyền mới và nhấn Lưu

Bước 3: Chọn nhóm quyền vừa thêm. Chọn các quyền cho nhóm quyền và ấn Lưu.

Bước 4: Chọn Nhóm quyền cần thêm người dùng ⇒ Chọn người dùng ⇒ chọn Thêm

Bước 5: Tích chọn nhân viên cần vào nhóm quyền ⇒ chọn Lưu để thêm nhân viên vào nhóm quyền

Last updated