Cách Liên kết khách hàng, Tạo cơ hội bán hàng khi khách hàng đã tồn tại

Bạn muốn liên kết các thông tin liên hệ (Số điện thoại, Email) từ cơ hội khách hàng sang khách hàng đã tồn tại và tạo cơ hội bán hàng một cách nhanh chóng nhưng chưa biết cách thao tác. Bạn chỉ cần làm theo các thao tác sau:

Bước 1: Từ menu CRM-> Chọn Cơ hội khách hàng (Leads)

Bước 2: Chọn mục Quản lý >> Chọn biểu tượng mắt hoặc kích chi tiết cơ hội khách hàng cần liên kết thông tin liên hệ (Số điện thoại, Email) -> chọn Gán khách hàng

Bước 3: Tích chọn khách hàng cần thực hiện liên kết >> Sau đó Tick vào Gán khách hàng hoặc Gán và tạo cơ hội bán hàng

Lưu ý: Bạn có thể thực hiện tìm kiếm theo tên khách hàng để thao tác được nhanh hơn

  • Nếu chọn Gán khách hàng-> Hiển thị thông báo và bấm đồng ý-> khách hàng sẽ được gán thông tin liên hệ

  • Nếu bạn chọn Gán và tạo cơ hội khách hàng ->Hiển thị thông báo và bấm đồng -> khách hàng sẽ được gán thông tin liên hệ và thực hiện tạo cơ hội khách hàng

Last updated