Hướng dẫn gửi tài liệu chung lên quy trình

Bước 1: Chọn 1 quy trình làm việc muốn lọc → chọn Tài liệu

Bước 2: Chọn Đính kèm hoặc Thêm liên kết để thêm file vào quy trình

Bước 3: Chọn file cần lấy - Nhấn Open

Bước 4: File được up lên sau khi hoàn tất

Last updated