Hướng dẫn thêm/ thay đổi các hạng mục trong dự án

1. Hướng dẫn thêm từng hạng mục

Bước 1: Chọn Work → chọn mục Dự án, nhóm (Projects/Teams)

Bước 2: Chọn Dự án cần thêm hạng mục

Bước 3: Chọn Tiện ích -> chọn Hạng mục

Bước 4: Nhập thông tin theo các trường có trong bảng hiển thị

  • Lưu và đóng: Nếu muốn kết thúc việc tạo hạng mục.

  • Lưu và thêm tiếp: Nếu muốn tiếp tục tạo thêm hạng mục.

2. Hướng dẫn thêm các hạng mục trong phần thiết lập

Bước 1: Chọn Dự án cần thiết lập hạng mục -> chọn mục Thiết lập

Bước 2: Chọn tab Hạng mục -> chọn Thêm mới

Bước 3: Nhập thông tin theo các trường có trong bảng hiển thị

  • Lưu và đóng: Nếu muốn kết thúc việc tạo hạng mục.

  • Lưu và thêm tiếp: Nếu muốn tiếp tục tạo thêm hạng mục.

3. Hướng dẫn chỉnh sửa một hạng mục

Bước 1: Chọn dự án cần chỉnh sửa hạng mục → chọn vào mục Thiết lập

Bước 2: Chọn tab Hạng mục → chọn vào hạng mục muốn chỉnh sửa → chọn icon bút chì để chỉnh sửa

Bước 3: Thực hiện sửa tên hạng mục, mô tả, người theo dõi,... → Bấm Lưu và đóng để lưu lại thông tin

  • Sao chép: Sao chép hạng mục vừa chỉnh sửa

  • Lưu và đóng: Lưu lại thông tin hạng mục được chỉnh sửa và đóng giao diện sửa hạng mục

  • Lưu và thêm tiếp: Lưu lại thông tin hạng mục được chỉnh sửa và thêm mới một hạng mục khác

4. Hướng dẫn thay đổi thứ tự các hạng mục

Bước 1: Chọn dự án cần thay đổi thứ tự hạng mục → chọn vào mục Thiết lập

Bước 2: Chọn tab Hạng mục → chọn icon ba chấm đôi và thực hiện thao tác kéo thả để thay đổi thứ tự hạng mục

5. Hướng dẫn xóa hạng mục dự án

Bước 1: Chọn dự án cần xóa hạng mục → chọn vào mục Thiết lập

Bước 2: Chọn tab Hạng mục → Chọn icon thùng rác để thực hiện xóa hạng mục

Bước 3: Hiển thị thông báo, tích chọn ô checkbox tương ứng với yêu cầu của anh/ chị

  • Chỉ xóa hạng mục: Những công việc trong hạng mục sẽ không bị mất và chuyển vào phần “Không thuộc hạng mục nào"

  • Xóa hạng mục và công việc thuộc hạng mục này: Những công việc trong hạng mục cũng bị mất theo.

Last updated