Hướng dẫn xóa mẫu bảng lương

1. Hướng dẫn xóa một bảng lương

Bước 1: Chọn HRM -> chọn Bảng tính lương -> chọn Mẫu bảng lương

Bước 2: Di chuột đến mẫu bảng lương để xóa mẫu bảng lương

Bước 3: Bấm Đồng ý để xóa mẫu bảng lương

2. Hướng dẫn xóa nhiều mẫu bảng lương

Bước 1: Chọn HRM -> chọn Quản lý bảng lương -> chọn Mẫu bảng lương

Bước 2: Tích chọn các ô checkbox cần xóa mẫu bảng lương -> chọn xóa nhiều

Bước 3: Bấm Đồng ý để xóa nhiều bảng lương

Last updated