Phân quyền truy cập tính năng Đề xuất và phê duyệt nội bộ

Để người dùng có thể truy cập, thêm, xem, sửa, xóa đề xuất và phê duyệt nội bộ trên FastWork anh/ chị cần phân quyền tính năng cho tài khoản đó

Ý nghĩa các quyền trên đề xuất:

  • Toàn quyền đề xuất: chức năng cho phép quản trị thực hiện tất cả các chức năng đề xuất

  • Truy cập đề xuất: cho phép nhân viên truy cập vào chức năng này hay không, nếu có thì nhân viên sẽ truy cập được chức năng đề xuất ở phân hệ Work

  • Thêm đề xuất: Nhân viên được thêm mới đề xuất gửi đến cho cấp lãnh đạo, quản lý

  • Sửa đề xuất: Quản lý/ lãnh đạo sẽ được quyền sửa đề xuất của nhân viên cấp dưới mình, nhân viên không có quyền sửa đề xuất của chính mình hoặc nhân viên khác

  • Xóa đề xuất: Quản lý/ lãnh đạo sẽ được quyền xóa đề xuất của nhân viên cấp dưới mình, nhân viên không có quyền xóa đề xuất của chính mình hoặc nhân viên khác

  • Xem đề xuất: Quản lý/ lãnh đạo sẽ xem được các đề xuất của nhân viên mình, nhân viên sẽ xem được đề xuất của mình mà không được nhìn thấy đề xuất của nhân viên khác

1. Phân quyền cho một người dùng

Bước 1: Chọn WORK ⟶ chọn Quản trị phân hệ WORK+

Bước 2: Ở cột bên trái chọn Phân quyền ➝ chọn Người dùng

Bước 3: Chọn người dùng cần phân quyền chức năng

Bước 4: Tab Chức năng chọn vào chức năng tương ứng cho phép nhân viên được truy cập

Trong WORK sẽ có các nhóm chức năng theo các module

Chọn phần Quản lý đề xuất để chọn các chức năng tương ứng

  • Chức năng nào được phép truy cập tích (v)

  • Chức năng nào không được phép thì bỏ trống, không tích

Bước 5: Sau khi tích xong các tính năng cho phép truy cập chọn Lưu để lưu lại cấu hình

2. Phân quyền cho một nhóm người dùng

Bước 1: Chọn WORK ⟶ chọn Quản trị phân hệ WORK+

Bước 2: Chọn Phân quyền -> chọn Nhóm quyền

Bước 3: Chọn nhóm quyền -> chọn Chức năng -> tích chọn các chức năng đề xuất cho nhóm quyền -> nhấn Lưu để hoàn tất nhóm quyền

Bước 4: Chọn tab Người dùng -> chọn Thêm

Bước 5: Chọn nhân viên truy cập tính năng trong module đề xuất và phê duyệt nội bộ -> nhấn Lưu để hoàn tất

Last updated